ABVV - SADEF


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Jaarlijkse vakantie

Social info

Als werknemer heb je recht op betaalde jaarlijkse vakantie. Voorwaarde is dat je arbeid hebt verricht die bij de sociale zekerheid is aangegeven in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de vakantie. Het aantal betaalde verlofdagen staat in verhouding tot het aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde dagen (zie verder).

Om het aantal werkdagen te berekenen dat recht geeft op vakantie wordt deze basisformule gebruikt:
A x 5/R x Q/S
A = het aantal dagen dat je in 2005 effectief gepresteerd hebt + het aantal gelijkgestelde dagen
R = hoeveel dagen je per week gemiddeld werkt (5 dagen of 6 dagen)Q = het gemiddeld aantal uren dat je per week werkt volgens jouw arbeidsovereenkomst
S = gemiddeld aantal uren dat een voltijdse arbeider per week moet presteren

Een voorbeeld:
In 2007 werkte je 220 dagen effectief, was je 19 dagen ziek en 5 dagen tijdelijk werkloos. Je werkte voltijds en 5 dagen per week. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jouw bedrijf was 38u.Alles samen heb je dus 220 + 19 + 5 = 244 gewerkte en gelijkgestelde dagen.Totaal aantal dagen dat recht geeft op vakantie = 244 x 5/5 x 38/38 = 244 dagen.

In onderstaande tabel kan je aflezen met hoeveel vrije dagen dat overeenstemt. Voor 244 rechtgevende dagen krijg je 20 vakantiedagen.

Totaal aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen Aantal vakantiedagen in 5-dagenweek
0-9 0
10-19 1
20-38 2
39-47 3
48-66 4
67-76 5
77-86 6
87-96 7
97-105 8
106-124 9
125-134 10
135-143 11
144-153 12
154-162 13
163-181 14
182-191 15
192-201 16
202-211 17
212-220 18
221-230 19
231 en + 20

Gelijkgestelde dagen:
Ongeval of ziekte
Arbeidsongeval of beroepsziekte
Moederschapsverlof
Vaderschapsverlof
Vervullen van burgerlijke plichten (vb. als jurylid)
Uitoefenen van een openbaar mandaat
Opdrachten in een paritair comité of in andere sociale organen (arbeidsrechtbanken, commissies voor advies, enz.)
Opdrachten als lid van de syndicale afvaardiging, een gewestelijk of nationaal vakbondscomité of een nationaal vakbondscongres
Stages of studiedagen in het kader van sociale promotie
Stages of studiedagen ingericht door de representatieve vakbonden
Lock-out
Werkonderbreking of staking in de onderneming, met akkoord van een vakbond die wordt vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad
Werkloosheid als gevolg van een staking (als het beheerscomité van de RVA de hoedanigheid van werkloze heeft toegekend)
Werkloosheid om economische redenen
Educatief verlof

Jonge arbeiders
Als jongere kan je naast je recht op vakantie ook een bijkomende jeugdvakantie opnemen. Daarvoor moet je in het jaar voorafgaand aan het jaar van je vakantie (= het vakantiedienstjaar) je studie hebben beëindigd.

Voorwaarden:

Op 31 december van het vakantiedienstjaar mag je nog niet 25 jaar geworden zijn.
Tijdens het vakantiedienstjaar heb je ten minste 1 maand gewerkt als gewone loontrekkende (niet als jobstudent).
Op het ogenblik van de jeugdvakantie ben je verbonden door een arbeidsovereenkomst in de privésector.
Je bent aangeworven in hetzelfde jaar als het jaar waarin de studie beëindigd werd.
Voordat je je jeugdvakantie kan opnemen, moet eerst de gewone betaalde vakantie uitgeput zijn.

Bijvoorbeeld:
Een jongere heeft tijdens zijn vakantiedienstjaar 50 dagen gepresteerd. Bijgevolg heeft hij recht op 4 dagen gewone betaalde vakantie en kan hij bijkomend 16 dagen jeugdvakantie nemen.
Voor de dagen jeugdvakantie ontvang je als jongere een uitkering gedurende de eerste maand. Die uitkering komt van de werkloosheidsverzekering en bedraagt 65% van het begrensde loon. In de sector metaalverwerking en de sector monteerders (PC 111) betaalt het Fonds voor Bestaanszekerheid bovenop deze daguitkering een aanvullende vergoeding van € 9,40.
Zoek je meer informatie over de toekenningsvoorwaarden, raadpleeg dan je afgevaardigde of vakbondssecretaris.

Seniorvakantie (Generatiepact)
In navolging van de jongerenvakantie voorziet het Generatiepact nu ook in een seniorvakantie. Je hebt recht op een seniorvakantie:
als je minstens 50 jaar bent op 31 december van het vakantiedienstjaar;
als je geen recht hebt op 4 weken betaalde vakantie in het vakantiejaar ten gevolge van een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit (na 1 jaar ziekte) in de loop van het vakantiedienstjaar.
De regeling van de seniorvakantie is niet van toepassing:
als de gewone betaalde vakantiedagen waarop je recht hebt reeds volledig uitgeput zijn, hetzij tijdens een periode van tewerkstelling als loontrekkende, hetzij tijdens een periode van vergoede volledige werkloosheid;
als het onvolledige recht op betaalde vakantie het gevolg is van een andere onderbreking tijdens het vakantiedienstjaar, zoals tijdelijke werkloosheid, loopbaanonderbreking, ...
Voor de seniorenvakantiedagen ontvang je een uitkering. Deze uitkering komt van de werkloosheidsverzekering en bedraagt 65% van het begrensde loon. In de sector metaalverwerking en monteerders (PC 111) betaalt het Fonds voor Bestaanszekerheid bovenop deze daguitkering een aanvullende vergoeding van € 9,40.


Welkom | Militantenkern | Social info | Fotoalbum | Links | Contact | Militantenhoek | Opzegtermijnen | Sitemap

Share |

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu